Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (2023)

System Windows

REFERENCE

 • Ekrany poniżej odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista™ Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”). Ekrany mogą się różnić wzależności od używanego systemu operacyjnego.
 • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Po wyświetleniu tego komunikatu należy postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknąć przycisk OK. Instalacja zostanie wznowiona od momentu jej zatrzymania podczas ponownego uruchamiania komputera.
 • Jeśli podczas instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera, nie należy między kolejnymi uruchomieniami komputera wyjmować z napędu instalacyjnego dysku CD-ROM.

1. Przed wykonaniem kolejnych czynności NALEŻY WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ.
(1)Naciśnij przycisk zasilania.
(2)Upewnij się, że kontrolka Power przestała migać.

2. Włącz komputer iuruchom system Windows®.

IMPORTANT
Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu), odłącz kabel USB podłączony do komputera. Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB.
Następnie wyłącz drukarkę i przejdź do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.
W trybie komunikacji z komputerem za pośrednictwem podczerwieni kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zamknąć ten ekran. Następnie wyłącz drukarkę i przejść do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.
Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (1)

3. Włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM). Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.
W systemie Windows Vista przejdź do kroku 4. W systemach Windows XP i Windows 2000 przejdź do kroku 6.

REFERENCE
Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, patrz temat [ Nie można zainstalować sterownika drukarki ].

4. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4.exe (Uruchom plik Msetup4.exe).
Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (2)

5. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj).
Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (3)

6. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie.
Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (4)

REFERENCE

 • Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.
 • Aby zainstalować program Adobe® RGB (1998), należy kliknąć opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i postępować zgodnie zinstrukcjami podanymi na ekranie.

7. Po wyświetleniu listy oprogramowania do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

REFERENCE
Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie zwyświetlanymi na nim instrukcjami.

9. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki, a następnie WŁĄCZ DRUKARKĘ. Sterownik drukarki rozpocznie rozpoznawanie wykorzystanego portu drukarki.
W trybie komunikacji za pośrednictwem podczerwieni ustaw porty IrDA każdego z innych urządzeń tak, aby znajdowały się naprzeciw siebie. Odległość pomiędzy portami IrDA powinna wynosić maksymalnie 20cm.

ATTENTION
Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (5)

REFERENCE
Jeśli w ciągu 2 minut nie uda się przejść do następnego punktu procedury, należy zapoznać się z częścią [ Nie można zainstalować sterownika drukarki ].

10. Po pojawieniu się ekranu wyrównywania głowic drukujących upewnij się, że arkusz dołączonego papieru (Paper For Print Head Alignment MP-101 – papier do wyrównywania głowicy drukującej MP-101) znajduje się na tylnej tacy. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij opcję Print Head Alignment (Wyrównywanie głowicy drukującej).

REFERENCE
Procedura wyrównywania głowic drukujących trwa około 5 minut. Nie należy uaktywniać innych funkcji do czasu aż urządzenie przestanie wydawać dźwięki.
Podczas drukowania nie należy otwierać pokrywy głowicy drukującej.
Deseń zostanie wydrukowany, agłowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane.

Deseń zostanie wydrukowany, agłowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane.
Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (6)

REFERENCE
Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego iniebieskiego atramentu.
Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [ Kontrolka ALARM miga na pomarańczowo ].

11. Po zakończeniu procesu wyrównywania głowic drukujących kliknij przycisk Next (Dalej).

ATTENTION
Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (7)

12. Gdy pojawi się ekran Installation Results (Wyniki instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej).

13. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

REFERENCE

 • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu n. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (8) na pulpicie.
 • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się z tyłu drukarki.

14. Po wyświetleniu ekranu PIXMA Extended Survey Program (Rozszerzona ankieta na temat produktów PIXMA) przeczytaj komunikat. We would appreciate it if you would take part in this program regarding the use of Canon printers (Prosimy o wzięcie udziału w tym programie dotyczącym użytkowania drukarek firmy Canon). Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
W przypadku kliknięcia przycisku Do not agree (Nie zgadzam się) ankieta PIXMA Extended Survey Program nie zostanie zainstalowana, ale będzie można normalnie korzystać z drukarki.

15. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

REFERENCE
Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

System Mac OS

REFERENCE

 • Drukarki nie należy podłączać do komputerów z systemem Mac® OS 9, Mac OS X Classic, a także Mac OS X w wersji 10.3.8 lub starszej, ponieważ systemy te nie są obsługiwane. Należy używać systemu Mac OS X w wersji 10.3.9 lub nowszej.
 • Przedstawione poniżej ekrany dotyczą instalacji w systemie Mac OS X w wersji 10.4.x. Ekrany mogą się różnić wzależności od używanego systemu operacyjnego.
 • Zaloguj się do konta administratora.
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.

1. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki.

REFERENCE
Upewnij się, że drukarka jest włączona.

2. Włącz komputer Macintosh i włóż dysk instalacyjny CD-ROM.

REFERENCE
Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (9) na pulpicie.

3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).

4. Po wyświetleniu ekranu Authenticate (Uwierzytelnianie) wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
Jeśli nie znasz identyfikatora i hasła administratora, kliknijProcedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (10), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie.
Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (11)

REFERENCE
Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

6. Po wyświetleniu listy programów do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

REFERENCE
Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

7. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie zwyświetlanymi na nim instrukcjami.

8. Po wyświetleniu ekranu Start Setup (Rozpocznij instalację) kliknij przycisk Execute (Wykonaj).

9. Po pojawieniu się ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
System zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

REFERENCE
Podczas procedury ponownego uruchamiania komputera nie wolno wyjmować dysku Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu.

10. Po pojawieniu się ekranu wyrównywania głowic drukujących upewnij się, że arkusz dołączonego papieru (Paper For Print Head Alignment MP-101 – papier do wyrównywania głowicy drukującej MP-101) znajduje się na tylnej tacy. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk OK.

REFERENCE
Procedura wyrównywania głowic drukujących trwa około 5 minut. Nie należy uaktywniać innych funkcji do czasu aż urządzenie przestanie wydawać dźwięki.
Podczas drukowania nie należy otwierać pokrywy głowicy drukującej.

Deseń zostanie wydrukowany, agłowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane.
Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (12)

REFERENCE

 • Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego iniebieskiego atramentu.
 • Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [ Kontrolka ALARM miga na pomarańczowo ].

11. Po wyświetleniu ekranu Setup Complete (Instalacja ukończona) kliknij przycisk Next (Dalej).

12. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

REFERENCE

 • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 13. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę Procedura instalacji sterownika drukarki - Canon Poland (13) na pulpicie.
 • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się z tyłu drukarki.

13. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

REFERENCE
Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

 • PIXMA iP100
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 28/07/2023

Views: 5259

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.